ไปหน้าข่าวทั้งหมด
 
บทความ

ประโยชน์ของการออม


จันทร์ ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555

  
 

http://savingsbuddy.com.au/wp-content/uploads/2010/07/money-saving-tips.jpg
ประโยชน์ของการออมมีประโยชน์ต่อผู้ออม และต่อประเทศดังนี้


ประโยชน์ต่อผู้ออม
1. เพื่อลดความผันผวนของการบริโภคและเพื่อเหตุฉุกเฉิน โดยที่รายได้ของ
ครัว เรือนส่วนใหญ่ไม่มีความแน่นอนจึงต้องออมเงินไว้ใช้บริโภคเมื่อรายได้ตกต่ำ หรือขาดรายได้ ขณะเดียวกัน ก็ต้องออมไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เจ็บป่วย  เป็นต้น
2. เพื่อ สร้างความมั่นคงในชีวิต ซึ่งได้วางแผนไว้ล่วงหน้าเช่นการออมเพื่อ ใช้จ่ายยามเกษียณอายุ การออมเพื่อการศึกษา การออมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยโดยหวังผลตอบแทนใน รูปดอกเบี้ย เงินปันผลและกำไรจาก ส่วนต่างราคาซื้อขาย

ประโยชน์ต่อประเทศ
 1. การ ออมเป็นปัจจัยสำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานและ เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดการลงทุนพัฒนาเศรษฐกิจเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็น การช่วยสนับสนุนการลงทุนการผลิตของประเทศและการจ้างงาน เป็นต้น
 2. สร้าง เสริมความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและลดผลกระทบจากความ ผันผวนทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการออมในระดับสูงจะทำให้การลงทุนในระดับประเทศไม่จำเป็นต้องอาศัย เงินทุนจากต่างประเทศ หากการพึ่งพิงเงินทุนจากต่างประเทศในระดับสูงและต่อ เนื่อง รวมทั้งนำเงินออมไปลงทุนในโครงการที่ไม่มีประสิทธิภาพย่อมนำมาสู่การเกิด วิกฤติเศรษฐกิจได้ง่าย ดังกรณีปี 2540 ดังนั้น การออมจึงนับว่า มีความสำคัญค่อนข้างมากเพื่อรองรับการลงทุน  และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและต่อผู้ออมเองเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิต ระยะยาว จึงขอเชิญชวนทุกท่านมารวมพลังสร้างกลุ่มวัฒนธรรมการออมใหม่ อย่างไร ก็ตามปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดการออมที่ยั่งยืนคือการใช้จ่ายอย่างฉลาดมีแบบ แผนและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือย ในทางตรงกันข้ามการออมมิได้หมาย ถึงการตระหนี่ถี่เหนียวจนเกินไปโดย ไม่จ่ายจนถึงระดับหนึ่งก็จะส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจได้เช่นกัน
   เข้าชม : 1904
  ประกาศ เมื่อ : จันทร์ ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555   บทความ 5 อันดับล่าสุด

         สหกรณ์ออมทรัพย์สร้างวินัยทางการเงิน สร้างคุณภาพที่ดีให้สมาชิก   { 7 - ม.ค. - 2557 }
         จิตแพทย์แนะ 5 วิธีรักษาสมดุลทางร่างกาย-จิตใจ   { 1 - มี.ค. - 2556 }
         การฟื้นฟูสมอง เพิ่มความฉลาดทางปัญญา   { 28 - ส.ค. - 2555 }
         ประโยชน์ของการออม   { 13 - ส.ค. - 2555 }
         หลักการสหกรณ์   { 26 - ก.ค. - 2555 }