Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

admin

ขอเชิญสมาชิกที่มีรายชื่อเข้าร่วม พิธีมอบ เงินทุนสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ

15-10-62-01

ขอเชิญสมาชิกที่มีรายชื่อเข้าร่วม พิธีมอบ เงินทุนสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด วันที่ 15  ต.ค. 2562  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป นายชูชัย  ประทุมขันธ์ นายวิโรจน์  มุลวิไล นายอักษร  ศีลแสน นางขวัญใจ  เบ้าจังหาร นายสันติ  พินิจผล นางสุมาลัย  ชินฤทธิ์ นายพิชิต   ฆารละออง นางละอองดาว  อรรคฮาดศรี นายอนันต์  นาใจรีบ นางอังคณา  มิมาชา นายสุพรรณ  ภูกานิล นายเยี่ยมฤทธิ์   นาชัยฤทธิ์ นายทวี  ใจเมตตา นายทรงศักดิ์  คิสารัง นางอรวรรณ  พูลพัฒน์ นายการัณยภาส  ศิวะกรภูริหิรัญ

Read More »

พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 หน่วยจังหวัด

IMG_2525

  พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 หน่วยจังหวัด เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2562  ณ  สนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์

Read More »

ประกาศผลการจับสลากทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

7-10-60-01

  ประกาศผลการจับสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 ไม่รองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์มือถือ แสดงผลบน คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เท่านั้น                                  

Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากเพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 2562

tu62-01

รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากเพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ประจำปี 2562 ไม่รองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์มือถือ แสดงผลบน คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เท่านั้น                                  

Read More »