Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

admin

เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้สูงอายุ

free-lovely-senior-couple-vector

  เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้สูงอายุ                                 ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์  จำกัด  ว่าด้วย  เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2555 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน  ดังนี้.- 1 อายุ  65 – 69  ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ        จำนวน  500  บาท 2 อายุ  70 – 74  ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ        จำนวน  1,000  บาท 3 อายุ  75 – 79  ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ         จำนวน  2,000  บาท 4 อายุ  80 – 84  ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ        จำนวน  3,000  บาท 5 …

Read More »

โครงการประกันชีวิตหมู่

grouplifeinsurance-1170x392

โครงการประกันชีวิตหมู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์  จำกัด  ได้จัดทำประกันชีวิตหมู่กับบริษัทไทยสมุทร  ประกันชีวิต  จำกัด (มหาชน)  ให้แก่สมาชิกระยะเวลาคุ้มครอง  1  ปี  เมื่อถึงแก่กรรมสมาชิกสหกรณ์จะได้รับสินไหมทดแทน  ดังนี้.- 1.            เสียชีวิตปกติ            จ่ายรายละ   500,000  บาท 2.            เสียชีวิตประสบอุบัติเหตุ จ่ายเพิ่มอีก500,000 บาท เป็น 1,000,000  บาท 3.            เสียชีวิตประสบอุบัติเหตุสาธารณภัยจ่ายเพิ่มอีก 500,000 บาทเป็น1,500,000 บาท

Read More »

กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก (ก.ช.ค.)

Family in house made of hands isolated

กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก (ก.ช.ค.) จ่ายให้สมาชิกที่ถึงแก่กรรมทุกกรณี โดยจ่ายให้ตามอายุการเป็นสมาชิก ปีละ 6,000 บาท  แต่ไม่เกิน 200,000 บาท  การนับอายุการเป็นสมาชิกให้นับเฉพาะเวลาที่เป็นสมาชิกสหกรณ์นี้ติดต่อกันครั้งสุดท้ายเท่านั้น   เงินสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกจ่ายให้  บุคคลที่สมาชิกระบุไว้ให้เป็นผู้รับเงินสวัสดิการ หรือทายาทของผู้ถึงแก่กรรมพึงได้รับ  สหกรณ์ฯ จะหักไว้ร้อยละหนึ่ง  เพื่อสมทบเข้ากองทุนจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ถ้าสมาชิกมีอายุเกินกว่าที่กำหนดในการจัดทำสวัสดิการการประกันชีวิตกลุ่มที่สหกรณ์ฯจัดให้สมาชิกให้ได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกเพิ่มรายละ300,000 บาท

Read More »

กองทุนสงเคราะห์ศพสมาชิกและคู่สมรส

stock-illustration-44409850-proposal

 กองทุนสงเคราะห์ศพสมาชิกและคู่สมรส               สมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรมในขณะที่เป็นสมาชิกอยู่ในสหกรณ์นี้ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพโดยจ่ายให้ตามอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ปีละ 2,000.- บาทแต่ไม่เกิน  50,000.-บาท   คู่สมรสจ่ายครึ่งหนึ่งของสมาชิก

Read More »

ทุนสนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษา

coe_hp_new

ทุนสนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษา             สหกรณ์ฯได้จัดสรรให้เพื่อส่งเสริมหน่วยงาน/โรงเรียนที่สมาชิกสหกรณ์สังกัดอยู่โดยจัดสรรให้ตามทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปีนั้น ๆ  และให้หน่วยงาน /โรงเรียน  จัดทำรายละเอียดโครงการผ่านผู้บังคับบัญชาโดยให้กรรมการประจำเขตรับรอง  และนำส่งสหกรณ์ฯ  ภายในวันที่  5  ของเดือน เมื่อหน่วยงานได้รับเงินทุนสาธารณประโยชน์จากสหกรณ์และดำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้วให้รายงานผลการดำเนินงานให้สหกรณ์ทราบ

Read More »

ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ

ทุนสาธารณประโยชน์

ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ สหกรณ์ฯได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์   กรณีประสบภัยพิบัติ พ.ศ. 2552  ดังนี้.- ภัยพิบัติที่สมาชิกประสบและมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ             1 .1  กรณีอัคคีภัย              1.2  กรณีวาตภัย             1.3 กรณีอุทกภัย สมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รับการสงเคราะห์จะต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ประสบภัยพิบัตินั้น  และจะต้องเป็นภัยพิบัติที่สมาชิกประสบอันมีผลทำให้บ้านเรือนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกได้รับความเสียหาย  ให้ยื่นคำร้องผ่านผู้บังคับบัญชา  โดยให้กรรมการประจำเขต  รับรอง และนำส่งสหกรณ์ฯ  ภายใน  30  วัน  หลังจากประสบภัยพิบัติ การให้ความช่วยเหลือ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ แต่ไม่เกินรายละ 10,000.-บาท เอกสารประกอบ – สำเนาบัตรประจำตัว  /  …

Read More »

ติดต่อสหกรณ์

tower2555

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด 8/1 ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทร : 043-840126    043-840127 E-Mail : kalasin_tsc@yahoo.co.th ,  kalasintsc@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่   หมายเลข   ผู้ใช้   063-3295429 รองผู้จัดการ ชูสิน  วิชัยโย 062-5546526 รองผู้จัดการ กรชวัล  อาระลา 089-8619339 รองผู้จัดการ สุพรรณ  โนนสินชัย 063-464-0228 ฝ่ายธุรการ 081-954-2220 ฝ่ายติดตามหนี้สิน 081-954-2223 ฝ่ายควบคุมสินเชื่อและตรวจสอบ 081-768-2200 ฝ่ายทะเบียนหุ้นและคอมพิวเตอร์ 081-768-2828 ฝ่ายสวัสดิการและประชาสัมพันธ์ 081-768-9992 ฝ่ายการเงิน 081-768-9944 ฝ่ายอาคารสถานที่  093-4909995, …

Read More »

พันธกิจ

mission

พันธกิจ (mission) สร้างศรัทธา  เชื่อใจและเชื่อมั่น ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย ยึดผลประโยชน์ขององค์กรมวลสมาชิก ใช้เทคโนโลยีในการบริหาร

Read More »

วิสัยทัศน์

vision

วิสัยทัศน์ (vision) สหกรณ์มั่นคง   สมาชิกมั่นใจ    บริหารโปร่งใส   ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี

Read More »