Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

สวัสดิการ

February, 2018

 • 12 February

  สวัสดิการวันเกิดสมาชิก

  025629dd3a28693

  1. สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิกทุกคน  โดยจ่ายให้ภายในสิ้นเดือนที่ตรงกับเดือนที่สมาชิกเกิด โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกที่มีอยู่ในสหกรณ์ 2. สมาชิกคนใดที่ไม่ได้ระบุวันที่และเดือนเกิด สหกรณ์จะจ่ายเงินให้ภายในเดือนธันวาคม  ของทุกปี และหากสมาชิกลาออกจากสหกรณ์หรือเสียชีวิตก่อนถึงเดือนเกิด  สหกรณ์จะงดการจ่ายเงินสวัสดิการดังกล่าว 3. ปี 2561  จ่ายให้สมาชิกรายละ 300  บาท        

August, 2016

 • 22 August

  โครงการประกันชีวิตกลุ่ม ภาคสมัครใจ

  purchase_life_insurance

  โครงการประกันชีวิตกลุ่ม ภาคสมัครใจ                โครงการ 1  บริษัท กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต จำกัด  (มหาชน)                    อายุที่รับประกัน  15-70 ปี  ต่อเนื่องถึง   80  ปี                   จำนวนเงินเอาประกัน  ดังนี้   ผลประโยชน์คุ้มครองที่ได้รับ จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) แผน 1 สำหรับคู่สมรส  และบุตร แผน 2 สำหรับสมาชิก ประกันชีวิตกลุ่ม 200,000 300,000 ไม่มีอุบัติเหตุ หมายเหตุ  – คุ้มครองมีผลบังคับ  26  มกราคม   ถึงวันที่ 25 มกราคม  ของทุกปี – ชำระค่าเบี้ยเป็นเงินสดระหว่างวันที่ 1-20  มกราคม  ของทุกปี ถ้าเกินกำหนดชำระตามที่แจ้ง สหกรณ์ฯจะทำการเพิ่มหนี้(สามัญ,พิเศษ) …

 • 22 August

  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ)

  ss-fsct

  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  (สส.ชสอ.) คุณสมบัติของผู้สมัคร    1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด เท่านั้น 2. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด ก่อน 3. รับสมัครสมาชิก และสมทบ อายุไม่เกิน 58 ปี 4. เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าปีละประมาณ 4,800 บาท /ปี 5. ค่าบำรุงรายปี ๆ ละ 20 บาท / ค่าสมัคร 20 บาท 6. เงินสงเคราะห์ศพที่ได้รับรายละ 600,000 บาท หลักฐานเอกสารประกอบการสมัคร สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามี) ใบรับรองแพทย์(ฉบับจริง)จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น (อายุไม่เกิน 30 วัน) สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที  091-6842330  …

 • 22 August

  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

  logo

  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย  (สสอค.)   คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด เท่านั้น 2. รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 60 ปี สมทบ 51-60 ปี มีเงินบริจาคตามขั้นอายุ + ค่า สมัคร 4,860 บาท 3. เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าปีละประมาณ 4,800 บาท 4. ค่าบำรุงรายปี ๆ ละ 40 บาท / ค่าสมัคร 20 บาท 5. เงินสงเคราะห์ศพที่ได้รับรายละ 600,000 บาท

 • 22 August

  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด (ส.ค.ส.)

  lifeinsurance-FJ

  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด (ส.ค.ส.)             คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องบรรลุนิติภาวะแล้ว และอายุไม่เกิน 55  ปี นับถึงวันที่คณะกรรมการสมาคมได้มีมติให้เข้าเป็นสมาชิก ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ในวันสมัคร ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังจนรักษาไม่หาย มีทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฏหมาย ต้องมีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับสมาคม ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด   หรือคู่สมรส  หรือบิดา-มารดา หรือบุตรสมาชิกโดยชอบด้วยกฏหมาย แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม และบุตรซึ่งบิดา-มารดา ได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น                           สมัครเข้าใหม่ 1.  ค่าสมัครสมาชิก 100  บาท 2.  ค่าบำรุงรายปี ๆ ละ  50  บาท 3.  เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าปีละ3,000 บาท( เก็บล่วงหน้า150  ศพๆละ20 บาท) 4.  เงินสงเคราะห์ที่ได้รับ ทางสมาคม …

 • 22 August

  เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้สูงอายุ

  free-lovely-senior-couple-vector

    เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้สูงอายุ                                 ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์  จำกัด  ว่าด้วย  เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2555 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน  ดังนี้.- 1 อายุ  65 – 69  ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ        จำนวน  500  บาท 2 อายุ  70 – 74  ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ        จำนวน  1,000  บาท 3 อายุ  75 – 79  ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ         จำนวน  2,000  บาท 4 อายุ  80 – 84  ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ        จำนวน  3,000  บาท 5 …

 • 22 August

  โครงการประกันชีวิตกลุ่ม

  grouplifeinsurance-1170x392

  โครงการประกันชีวิตกลุ่ม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์  จำกัด  ได้จัดทำประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัทกรุงไทย-แอกซ่า  ประกันชีวิต  จำกัด (มหาชน)  ให้แก่สมาชิกระยะเวลาคุ้มครอง  1  ปี  เมื่อถึงแก่กรรมสมาชิกสหกรณ์จะได้รับสินไหมทดแทน  ดังนี้.- 1.            เสียชีวิตปกติ            จ่ายรายละ   500,000  บาท 2.            เสียชีวิตประสบอุบัติเหตุ จ่ายเพิ่มอีก500,000 บาท เป็น 1,000,000  บาท 3.            เสียชีวิตประสบอุบัติเหตุสาธารณภัยจ่ายเพิ่มอีก 500,000 บาทเป็น1,500,000 บาท

 • 22 August

  กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก (ก.ช.ค.)

  Family in house made of hands isolated

  กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก (ก.ช.ค.) จ่ายให้สมาชิกที่ถึงแก่กรรมทุกกรณี โดยจ่ายให้ตามอายุการเป็นสมาชิก ปีละ 6,000 บาท  แต่ไม่เกิน 200,000 บาท  การนับอายุการเป็นสมาชิกให้นับเฉพาะเวลาที่เป็นสมาชิกสหกรณ์นี้ติดต่อกันครั้งสุดท้ายเท่านั้น   เงินสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกจ่ายให้  บุคคลที่สมาชิกระบุไว้ให้เป็นผู้รับเงินสวัสดิการ หรือทายาทของผู้ถึงแก่กรรมพึงได้รับ  สหกรณ์ฯ จะหักไว้ร้อยละหนึ่ง  เพื่อสมทบเข้ากองทุนจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ถ้าสมาชิกมีอายุเกินกว่าที่กำหนดในการจัดทำสวัสดิการการประกันชีวิตกลุ่มที่สหกรณ์ฯจัดให้สมาชิกให้ได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกเพิ่มรายละ300,000 บาท

 • 22 August

  กองทุนสงเคราะห์ศพสมาชิกและคู่สมรส

  stock-illustration-44409850-proposal

   กองทุนสงเคราะห์ศพสมาชิกและคู่สมรส               สมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรมในขณะที่เป็นสมาชิกอยู่ในสหกรณ์นี้ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพโดยจ่ายให้ตามอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ปีละ 2,000.- บาทแต่ไม่เกิน  50,000.-บาท   คู่สมรสจ่ายครึ่งหนึ่งของสมาชิก

 • 22 August

  ทุนสนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษา

  coe_hp_new

  ทุนสนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษา             สหกรณ์ฯได้จัดสรรให้เพื่อส่งเสริมหน่วยงาน/โรงเรียนที่สมาชิกสหกรณ์สังกัดอยู่โดยจัดสรรให้ตามทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปีนั้น ๆ  และให้หน่วยงาน /โรงเรียน  จัดทำรายละเอียดโครงการผ่านผู้บังคับบัญชาโดยให้กรรมการประจำเขตรับรอง  และนำส่งสหกรณ์ฯ  ภายในวันที่  5  ของเดือน เมื่อหน่วยงานได้รับเงินทุนสาธารณประโยชน์จากสหกรณ์และดำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้วให้รายงานผลการดำเนินงานให้สหกรณ์ทราบ