Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

ข่าวกิจกรรม

April, 2018

March, 2018

 • 27 March

  แจ้งการหักชำระหนี้ข้าราชการสังกัด สพม.24

  24-01

    แจ้งการหักชำระหนี้ข้าราชการสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต24

 • 5 March

  ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่1/2561

  4

  การประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่1/2561 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ขอชื่นชมผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน คณะกรรมการดำเนินการชุดที่61 ทุกท่าน ภายใต้การบริหารงานของนางสุวคนธ์ ผ่านสำแดง ประธานกรรมการ ทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

February, 2018

 • 27 February

  ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 7 กลุ่มวิชาชีพ

  5

  คณะกรรมการศูนย์ประสานงาน สสอค.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด นำโดย ประธานกรรมการศูนย์ประสานงาน ท่านสุวคนธ์ ผ่านสำแดง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 7 กลุ่มวิชาชีพ เมื่อวันที่24-25 กุมภาพันธ์ 2561ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี พร้อมรับโล่เกียรติคุณ ศูนย์ประสานงานที่มีการพัฒนาและมีความเชื่อมั่นต่อสมาคมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)  

 • 26 February

  วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561

  1

  นางสุวคนธ์ ผ่านสำแดง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์จำกัด และนายสมมัคร สุวรรณชาติ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระรูปพระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีนายเธียรชัย อัจฉริยพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ (หลังใหม่)      

 • 22 February

  แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการสมาชิก

  banner14-01

  แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก (ก.ช.ค.) แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก/คู่สมรส แบบฟอร์มขอรับเงินสินไหมมรณกรรม แบบฟอร์มขอรับเงินช่วยเหลือสมาชิกเกษียณอายุราชการ

 • 22 February

  ร่วมรับฟังการนำเสนอและคัดเลือก “ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2560 “

  1

  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด โดยนายสมมัคร สุวรรณชาติ ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอและคัดเลือก “ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2560 ” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 701 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัยพ์แห่งประเทศไทย จำกัด

 • 20 February

  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด (ส.ค.ส.)

  1

  บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด (ส.ค.ส.) ในวันเสาร์ที่ 17 กพ. 2560 เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด และขอขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี

 • 14 February

  ร่วมกิจกรรมชมรมเรารักกาฬสินธุ์

  149763_0 (Medium)

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด โดยนางสุวคนธ์ ผ่านสำแดง ประธานกรรมการ และนายสมมัคร สุวรรณชาติ ผู้จัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม “ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์ ประจำปี 2561 ” และร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนในงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2561 โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 14 กพ. 2561 เวลา 07.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์