Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

เจ้าหน้าที่

ผู้จัดการ รองผู้จัดการ

แบนเนอร์จัดการ-01

  นายสมมัคร   สุวรรณชาติ ผู้จัดการ นางชูสิน วิชัยโย รองผู้จัดการ นางกรชวัล อาระลา รองผู้จัดการ นายสุพรรณ โนนสินชัย รองผู้จัดการ

Read More »

ธุรการ

แบนเนอร์ธุรการ-01

  นายโกวิทย์   ล่ำสัน หัวหน้าฝ่าย นางพรนิภา    ศรีอากาศ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย นางรชยา    มีมินทร์ เจ้าหน้าที่

Read More »

ควบคุมสินเชื่อและตรวจสอบ

แบนเนอร์สินเชื่อ-01

    นายสุรพี    เยาวเรศ หัวหน้าฝ่าย น.ส.พรพิมล   ภูโอบ เจ้าหน้าที่ นางรัชฎากร   ทองพรม เจ้าหน้าที่ น.ส.ปริญญาพร  เพลินลาภ เจ้าหน้าที่

Read More »

ทะเบียนหุ้นและคอมพิวเตอร์

B2-01

  นายธีระศักดิ์    ภูพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่าย น.ส.ทันญาพร    ศรีจำปา เจ้าหน้าที่ นายนิวัฒน์   ชนะกาญจน์ เจ้าหน้าที่ นายธนารักษ์   ภูศรีนวล เจ้าหน้าที่

Read More »

อาคารสถานที่และพัสดุ

แบนเนอร์อาคารสถานที่-01

  นางอนงลักษณ์    ฆารละออง หัวหน้าฝ่าย นายบุญทัน     ภูปองนา ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย นายพิศาล   หลักคำ พนักงานขับรถ นายศักดิ์ชัย    ทองพรม พนักงานขับรถ นายธนศักดิ์   จำพล นักการภารโรง นายนุกุล    บูรณะ นักการภารโรง

Read More »

ติดตามหนี้สิน

แบนเนอร์ติดตามหนี้สิน-01

    นางสุปัน    โวหารกล้า หัวหน้าฝ่าย นางสาวจันจิรา   จันทมาศ เจ้าหน้าที่ นางสาวสุธีรา    กุลาสา นิติกร

Read More »

รับฝากเงิน

แบนเนอร์รับฝากเงิน-01

  นางสาวศศิวิมล     ฤทธิรุ่ง หัวหน้าฝ่าย นางโชติมา สองสี เจ้าหน้าที่  

Read More »

การเงิน

B1-01

นางสาวเสวณีย์    ฤทธิ์รุ่ง หัวหน้าฝ่าย นายชิตนนท์      โคตะนนท์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย

Read More »

บัญชี

แบนเนอร์บัญชี

    นางเพ็ญนภา  อุดมวุฒิกร ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย นางสาวกรศิริ    ภูวิชัย เจ้าหน้าที่  

Read More »