Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

เจ้าหน้าที่

ผู้จัดการ รองผู้จัดการ

manager

  นายสมมัคร   สุวรรณชาติ ผู้จัดการ นางชูสิน วิชัยโย รองผู้จัดการ นางกรชวัล อาระลา รองผู้จัดการ นายสุพรรณ โนนสินชัย รองผู้จัดการ

Read More »

ธุรการ

นายโกวิทย์

  นายโกวิทย์   ล่ำสัน หัวหน้าฝ่าย นางพรนิภา    ศรีอากาศ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย นางรชยา    มีมินทร์ เจ้าหน้าที่

Read More »

ควบคุมสินเชื่อและตรวจสอบ

นายสุรพี

    นายสุรพี    เยาวเรศ หัวหน้าฝ่าย นางทันญาพร    ตะนานาด เจ้าหน้าที่ นางรัชฎากร   ทองพรม เจ้าหน้าที่ นางสาวพรพิมล   ภูโอบ เจ้าหน้าที่

Read More »

อาคารสถานที่และพัสดุ

อาคาร

  นางอนงลักษณ์    ฆารละออง หัวหน้าฝ่าย   นายบุญทัน     ภูปองนา ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย นายพิศาล   หลักคำ พนักงานขับรถ นายศักดิ์ชัย    ทองพรม พนักงานขับรถ นายธนศักดิ์   จำพล นักการภารโรง นายนุกุล    บูรณะ นักการภารโรง

Read More »

ติดตามหนี้สิน

นางสาวศศิวิมล

    นางสาวศศิวิมล    ฤทธิรุ่ง หัวหน้าฝ่าย นางสาวจันจิรา   จันทมาศ เจ้าหน้าที่ นางสาวสุธีรา    กุลาสา นิติกร

Read More »

รับฝากเงิน

นายชิตนนท์

  นายชิตนนท์    โคตะนนท์ รักษาการหัวหน้าฝ่าย นางโชติมา สองสี เจ้าหน้าที่

Read More »

การเงิน

นางสาวเสาวณีย์

    นางสาวเสวณีย์    ฤทธิ์รุ่ง หัวหน้าฝ่าย นางเพ็ญนภา   อุดมวุฒิกร ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย

Read More »

บัญชี

นางสุปัน

    นางสุปัน    โวหารกล้า หัวหน้าฝ่าย   นางสาวกรศิริ    ภูวิชัย เจ้าหน้าที่

Read More »