Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

อาคารสถานที่และพัสดุ

 นางอนงลักษณ์

นางอนงลักษณ์    ฆารละออง

หัวหน้าฝ่าย

 

นายบุญทัน
นายบุญทัน     ภูปองนา

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย

นายพิศาล

นายพิศาล   หลักคำ

พนักงานขับรถ

นายศักดิ์ชัย

นายศักดิ์ชัย    ทองพรม

พนักงานขับรถ

นายธนศักดิ์

นายธนศักดิ์   จำพล

นักการภารโรงนายนุกุล
นายนุกุล    บูรณะ

นักการภารโรง