Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

ติดต่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด

8/1 ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โทร : 043-840126    043-840127

E-Mail : kalasin_tsc@yahoo.co.th ,  kalasintsc@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่

 

หมายเลข

 

ผู้ใช้

 

063-3295429

รองผู้จัดการ ชูสิน  วิชัยโย

062-5546526

รองผู้จัดการ กรชวัล  อาระลา

089-8619339

รองผู้จัดการ สุพรรณ  โนนสินชัย

081-954-3330

ฝ่ายธุรการ

081-954-2220

ฝ่ายติดตามหนี้สิน

081-954-2223

ฝ่ายควบคุมสินเชื่อและตรวจสอบ

081-768-2200

ฝ่ายทะเบียนหุ้นและคอมพิวเตอร์

081-768-2828

ฝ่ายสวัสดิการและประชาสัมพันธ์

081-768-9992

ฝ่ายการเงิน

081-768-9944

ฝ่ายอาคารสถานที่

 093-4909995, 043-820431

ส.ค.ส.

091-684-2331

ครูไทย

091-684-2330

ชุมนุม

แผนที่