Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

โครงการประกันชีวิตกลุ่ม ภาคสมัครใจ

โครงการประกันชีวิตกลุ่ม ภาคสมัครใจ

               โครงการ 1  บริษัท กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต จำกัด  (มหาชน)
                   อายุที่รับประกัน  15-70 ปี  ต่อเนื่องถึง   80  ปี
                  จำนวนเงินเอาประกัน  ดังนี้

 

ผลประโยชน์คุ้มครองที่ได้รับ

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1
สำหรับคู่สมรส  และบุตร
แผน 2
สำหรับสมาชิก
ประกันชีวิตกลุ่ม 200,000 300,000
ไม่มีอุบัติเหตุ

หมายเหตุ  – คุ้มครองมีผลบังคับ  26  มกราคม   ถึงวันที่ 25 มกราคม  ของทุกปี
– ชำระค่าเบี้ยเป็นเงินสดระหว่างวันที่ 1-20  มกราคม  ของทุกปี ถ้าเกินกำหนดชำระตามที่แจ้ง สหกรณ์ฯจะทำการเพิ่มหนี้(สามัญ,พิเศษ) ในเดือนถัดไป โดยจัดทำเป็นประกาศแจ้งสมาชิกเป็นปี ๆ ไป
–  เบี้ยประกันที่แท้จริงขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิก อายุ เพศและการกำหนดผลประโยชน์
–  สมาชิก คู่สมรส และบุตรของสมาชิก สามารถเข้าระหว่างปีกรมธรรม์ได้  โดยคิดเบี้ยนับจากวันที่เริ่มคุ้มครองจนถึงสิ้นสุดกรมธรรม์
–  เสียชีวิต  ระยะเวลารอคอย 180 วัน (ยกเว้นเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ)
–  บริษัทฯ  จะดำเนินการจ่ายสินไหมภายใน  15  วัน  นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน

โครงการ 2  บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด  (มหาชน)
     อายุที่รับประกัน  20-70 ปี ต่อเนื่องถึง  80  ปี
      จำนวนเงินเอาประกัน        ดังนี้

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
  แผน 1
สำหรับคู่สมรส  และบุตร
แผน 3

สำหรับสมาชิก

แผน 4

สำหรับสมาชิก

ประกันชีวิตกลุ่ม 100,000 300,000 400,000
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 300,000 400,000

หมายเหตุ – คุ้มครองมีผลบังคับ  1  พฤษภาคม   ถึงวันที่ 30 เมษายน  ของทุกปี
–  ชำระค่าเบี้ยเป็นเงินสดระหว่างวันที่ 1-20  เมษายน ของทุกปีถ้าเกินกำหนดชำระตามที่แจ้งสหกรณ์ฯจะทำการเพิ่มหนี้(สามัญ,พิเศษ)ในเดือนถัดไปโดยจัดทำเป็นประกาศแจ้งสมาชิกเป็นปี ๆ ไป
–  เบี้ยประกันที่แท้จริงขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิก อายุ เพศและการกำหนดผลประโยชน์
–  สมาชิก คู่สมรส และบุตรของสมาชิก สามารถเข้าระหว่างปีกรมธรรม์ได้  โดยคิดเบี้ยนับจากวันที่เริ่มคุ้มครอง
จนถึงสิ้นสุดกรมธรรม์
–  เสียชีวิต  ระยะเวลารอคอย 180 วัน (ยกเว้นเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ)
–  บริษัทฯ  จะดำเนินการจ่ายสินไหมภายใน  15  วัน  นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน

กรณีสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ ( CAD 1 ) สมาชิก คู่สมรส/บุตร
– สูญเสียแขน หรือขา หรือสายตาทั้ง 2 ข้าง 300,000 200,000
– สูญเสียแขน หรือ ขา  1  ข้าง 300,000 200,000
– สูญเสียแขน หรือสายตา  1  ข้าง 300,000 200,000
– สูญเสียขา หรือสายตา  1  ข้าง 300,000 200,000
– สูญเสียแขน หรือขา หรือสายตา  1  ข้าง 180,000 120,000
– สูญเสียนิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้ของมือข้างใดข้าง หนึ่ง หรือเหนือโคนนิ้ว 75,000 50,000
ทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุ ( CAD 3 )    
   การประกันทุพพลภาพ 300,000 200,000