Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่1/2561

การประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่1/2561 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ขอชื่นชมผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน คณะกรรมการดำเนินการชุดที่61 ทุกท่าน ภายใต้การบริหารงานของนางสุวคนธ์ ผ่านสำแดง ประธานกรรมการ ทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *