Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

เชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1

                   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ขอเชิญท่านส่งผู้ตรวจสอบกิจการและผู้ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)” รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสหกรร์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเสียค่าลงทะเบียนอบรมท่านละ  1,000 บาท และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมฯ ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561

BannerPDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *