Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

คณะกรรมการ ชุด2560-2561

 

1
นางสุวคนธ์ ผ่านสำแดง

ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ

 4
นายสมมัคร สุวรรณชาติ
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
 3
นายจอม     แคล่วคล่อง
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
7
นายสนอง      ภูตะลุน 
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
8
นายวิฑูรย์     เพลินลาภ 
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
 นายทำนอง ภูเกิดพิมพ์
นายทำนอง    ภูเกิดพิมพ์
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
 9
นายเทอดเกียรติ ขูรูรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
 11
นายมนตรี แสงฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ

12

นายบุญช่วย กั้วศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
2
นายบุญสืบ      ประจำตน

ตำแหน่ง : กรรมการ
11
นายชาติชาย   ยี่สารพัฒน์

ตำแหน่ง : กรรมการ
jaนายเจนณรงค์    เวียงวลัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
นายนรากร เสนฤทธิ์นายนรากร     เสนฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
15
นายเพิ่มพูน ผ่านสำแดง

ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15
นายประดิษฐ์   ซองศิริ 

ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ