Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

คณะกรรมการ ชุด2561-2562

 

1
นางสุวคนธ์ ผ่านสำแดง

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

นายทำนอง ภูเกิดพิมพ์ นายทำนอง    ภูเกิดพิมพ์
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
kj นายกระจ่าง    อัฐนาค
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
3นายจอม     แคล่วคล่อง
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
11
นายชาติชาย   ยี่สารพัฒน์
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
9นายเทอดเกียรติ ขูรูรักษ์ 
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
7 นายสนอง      ภูตะลุน
ตำแหน่ง : กรรมการ
 2
นายบุญสืบ      ประจำตน
ตำแหน่ง : กรรมการ

ja
นายเจนณรงค์    เวียงวะลัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
12
นายบุญช่วย กั้วศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
jy
นายยรรยง    คงภาษี

ตำแหน่ง : กรรมการ
hfjhgj
นางเรืองอุไร    สำราญวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
นายนรากร เสนฤทธิ์นายนรากร     เสนฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
15นายประดิษฐ์   ซองศิริ 
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
pnp นายพนมพร   พรพนม
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ