ข่าวด่วน
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
หน้าหลัก / ข่าวกิจกรรม (page 10)

ข่าวกิจกรรม

September, 2019

August, 2019

July, 2019

 • 26 July

  โครงการอบรมสัมมนา สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ และเกษียณก่อนกำหนด ปี 2562

    โครงการอบรมสัมมนา สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ และเกษียณก่อนกำหนด ปี 2562

 • 5 July

  เข้ารับการประเมินโครงการสหกรณ์สีขาว

    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เห็นความสำคัญในการส่งเสริม ให้สหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการควบคุมภายในที่ดี ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริหารจัดการด้วยการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติถือใช้อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะทำให้สหกรณ์เป็น สหกรณ์ที่แท้จริง สร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ได้เห็นความสำคัญ ของ ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงเข้าร่วมการประเมิน  สหกรณ์สีขาวด้วย ธรรมาภิบาล อันเป็นเป้าหมายในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเจริญ อย่างยั่งยืน กิจการสหกรณ์มีความมั่นคง สร้างความเชื่อมั่น และความศรัทธาให้เกิดขึ้นในระบบสหกรณ์สืบต่อไป โดยมี นายอภิรักษ์ พานนูน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธาน  การประเมิน  สหกรณ์สีขาวด้วย ธรรมาภิบาล  ในฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ ประกอบไปด้วย   นางบุญหนา  บุญเรือง  ประธานกรรมการฯ  นาย สุเนตร   ทองคำ   ผู้จัดการฯ  และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ฯ  เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  …

 • 5 July

  ร่วมแสดงความยินดีสหกรณ์จังหวัดคนใหม่

  วันนี้(5 ก.ค.62)เวลา 10.00 นายสุเนตร   ทองคำ  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด พร้อมคณะ เข้าพบ และมอบกระเช้าให้กับ  น.ส.ศุภลักษณ์ แร่เพ็ชร์ เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ คนใหม่ ณ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

June, 2019

'