ข่าวด่วน
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
หน้าหลัก / สวัสดิการ / ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

 

ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์  จำกัด  ว่าด้วย  ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์  พ.ศ. 2543  ได้กำหนดประเภทของทุนเป็น  5  ระดับ  ดังนี้.-

1.         ทุนระดับก่อนประถมศึกษา

2.         ทุนระดับประถมศึกษา

3.         ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

4.         ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

5.         ทุนระดับอุดมศึกษา ไม่สูงกว่าปริญญาตรี

วิธีดำเนินการ…..จับฉลาก  หรือ  คัดเลือก

'