ข่าวด่วน
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
หน้าหลัก / สมาชิกภาพ / กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ

กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ

กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเกษียณอายุราชการ

 

                              ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด  ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2552  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.  2558  กำหนดให้การช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือสมาชิกที่ลาออกจากราชการ  ดังต่อไปนี้.-

                    1. ช่วยเหลือสำหรับผู้มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  10  ปีขึ้นไปในอัตราไม่ต่ำกว่าปีละ 500  บาท
2.  การขอรับเงินให้ยื่นเรื่องราวขอรับเงินตามแบบที่สหกรณ์กำหนดไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเกษียณ
อายุราชการ
3.  เอกสารประกอบ  สำเนาบัตรประจำตัว/สำเนาทะเบียนบ้าน/คำสั่งเกษียณ

'