ข่าวด่วน
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
หน้าหลัก / สวัสดิการ / ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ

ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ

ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ

สหกรณ์ฯได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์   กรณีประสบภัยพิบัติ พ.ศ. 2552  ดังนี้.-
 1. ภัยพิบัติที่สมาชิกประสบและมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ
              1 .1  กรณีอัคคีภัย
               1.2  กรณีวาตภัย
              1.3 กรณีอุทกภัย
 2. สมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รับการสงเคราะห์จะต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ประสบภัยพิบัตินั้น  และจะต้องเป็นภัยพิบัติที่สมาชิกประสบอันมีผลทำให้บ้านเรือนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกได้รับความเสียหาย
 3.  ให้ยื่นคำร้องผ่านผู้บังคับบัญชา  โดยให้กรรมการประจำเขต  รับรอง และนำส่งสหกรณ์ฯ  ภายใน  30  วัน  หลังจากประสบภัยพิบัติ
 4. การให้ความช่วยเหลือ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ แต่ไม่เกินรายละ 10,000.-บาท
 5. เอกสารประกอบ
  – สำเนาบัตรประจำตัว  /  สำเนาทะเบียนบ้าน  ของสมาชิก
  –  ประมาณการค่าเสียหายและรูปถ่ายที่เกิดเหตุ
'