ข่าวด่วน
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
หน้าหลัก / สวัสดิการ / ทุนสนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษา

ทุนสนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษา

ทุนสนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษา

 

          สหกรณ์ฯได้จัดสรรให้เพื่อส่งเสริมหน่วยงาน/โรงเรียนที่สมาชิกสหกรณ์สังกัดอยู่โดยจัดสรรให้ตามทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปีนั้น ๆ  และให้หน่วยงาน /โรงเรียน  จัดทำรายละเอียดโครงการผ่านผู้บังคับบัญชาโดยให้กรรมการประจำเขตรับรอง  และนำส่งสหกรณ์ฯ  ภายในวันที่  5  ของเดือน เมื่อหน่วยงานได้รับเงินทุนสาธารณประโยชน์จากสหกรณ์และดำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้วให้รายงานผลการดำเนินงานให้สหกรณ์ทราบ

'