ข่าวด่วน
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย  (สสอค.)   คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด เท่านั้น 2. รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 60 ปี สมทบ 51-60 ปี มีเงินบริจาคตามขั้นอายุ + ค่า สมัคร 4,860 บาท 3. เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าปีละประมาณ 4,800 บาท 4. ค่าบำรุงรายปี ๆ ละ 40 บาท / ค่าสมัคร 20 บาท 5. เงินสงเคราะห์ศพที่ได้รับรายละ 600,000 บาท

Read More »

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด (ส.ค.ส.)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด (ส.ค.ส.)             คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องบรรลุนิติภาวะแล้ว และอายุไม่เกิน 55  ปี นับถึงวันที่คณะกรรมการสมาคมได้มีมติให้เข้าเป็นสมาชิก ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ในวันสมัคร ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังจนรักษาไม่หาย มีทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฏหมาย ต้องมีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับสมาคม ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด   หรือคู่สมรส  หรือบิดา-มารดา หรือบุตรสมาชิกโดยชอบด้วยกฏหมาย แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม และบุตรซึ่งบิดา-มารดา ได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น                           สมัครเข้าใหม่ 1.  ค่าสมัครสมาชิก 100  บาท 2.  ค่าบำรุงรายปี ๆ ละ  50  บาท 3.  เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าปีละ3,000 บาท( เก็บล่วงหน้า150  ศพๆละ20 บาท) 4.  เงินสงเคราะห์ที่ได้รับ ทางสมาคม …

Read More »

เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้สูงอายุ

  เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้สูงอายุ                                 ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์  จำกัด  ว่าด้วย  เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2555 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน  ดังนี้.- 1 อายุ  65 – 69  ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ        จำนวน  500  บาท 2 อายุ  70 – 74  ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ        จำนวน  1,000  บาท 3 อายุ  75 – 79  ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ         จำนวน  2,000  บาท 4 อายุ  80 – 84  ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ        จำนวน  3,000  บาท 5 …

Read More »

โครงการประกันชีวิตหมู่

โครงการประกันชีวิตหมู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์  จำกัด  ได้จัดทำประกันชีวิตหมู่กับบริษัทไทยสมุทร  ประกันชีวิต  จำกัด (มหาชน)  ให้แก่สมาชิกระยะเวลาคุ้มครอง  1  ปี  เมื่อถึงแก่กรรมสมาชิกสหกรณ์จะได้รับสินไหมทดแทน  ดังนี้.- 1.            เสียชีวิตปกติ            จ่ายรายละ   500,000  บาท 2.            เสียชีวิตประสบอุบัติเหตุ จ่ายเพิ่มอีก500,000 บาท เป็น 1,000,000  บาท 3.            เสียชีวิตประสบอุบัติเหตุสาธารณภัยจ่ายเพิ่มอีก 500,000 บาทเป็น1,500,000 บาท

Read More »

กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก (ก.ช.ค.)

กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก (ก.ช.ค.) จ่ายให้สมาชิกที่ถึงแก่กรรมทุกกรณี โดยจ่ายให้ตามอายุการเป็นสมาชิก ปีละ 6,000 บาท  แต่ไม่เกิน 200,000 บาท  การนับอายุการเป็นสมาชิกให้นับเฉพาะเวลาที่เป็นสมาชิกสหกรณ์นี้ติดต่อกันครั้งสุดท้ายเท่านั้น   เงินสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกจ่ายให้  บุคคลที่สมาชิกระบุไว้ให้เป็นผู้รับเงินสวัสดิการ หรือทายาทของผู้ถึงแก่กรรมพึงได้รับ  สหกรณ์ฯ จะหักไว้ร้อยละหนึ่ง  เพื่อสมทบเข้ากองทุนจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ถ้าสมาชิกมีอายุเกินกว่าที่กำหนดในการจัดทำสวัสดิการการประกันชีวิตกลุ่มที่สหกรณ์ฯจัดให้สมาชิกให้ได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกเพิ่มรายละ500,000 บาท

Read More »

กองทุนสงเคราะห์ศพสมาชิกและคู่สมรส

 กองทุนสงเคราะห์ศพสมาชิกและคู่สมรส               สมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรมในขณะที่เป็นสมาชิกอยู่ในสหกรณ์นี้ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพโดยจ่ายให้ตามอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ปีละ 2,000.- บาทแต่ไม่เกิน  50,000.-บาท   คู่สมรสจ่ายครึ่งหนึ่งของสมาชิก

Read More »

ทุนสนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษา

ทุนสนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษา             สหกรณ์ฯได้จัดสรรให้เพื่อส่งเสริมหน่วยงาน/โรงเรียนที่สมาชิกสหกรณ์สังกัดอยู่โดยจัดสรรให้ตามทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปีนั้น ๆ  และให้หน่วยงาน /โรงเรียน  จัดทำรายละเอียดโครงการผ่านผู้บังคับบัญชาโดยให้กรรมการประจำเขตรับรอง  และนำส่งสหกรณ์ฯ  ภายในวันที่  5  ของเดือน เมื่อหน่วยงานได้รับเงินทุนสาธารณประโยชน์จากสหกรณ์และดำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้วให้รายงานผลการดำเนินงานให้สหกรณ์ทราบ

Read More »

ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ

ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ สหกรณ์ฯได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์   กรณีประสบภัยพิบัติ พ.ศ. 2552  ดังนี้.- ภัยพิบัติที่สมาชิกประสบและมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ             1 .1  กรณีอัคคีภัย              1.2  กรณีวาตภัย             1.3 กรณีอุทกภัย สมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รับการสงเคราะห์จะต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ประสบภัยพิบัตินั้น  และจะต้องเป็นภัยพิบัติที่สมาชิกประสบอันมีผลทำให้บ้านเรือนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกได้รับความเสียหาย  ให้ยื่นคำร้องผ่านผู้บังคับบัญชา  โดยให้กรรมการประจำเขต  รับรอง และนำส่งสหกรณ์ฯ  ภายใน  30  วัน  หลังจากประสบภัยพิบัติ การให้ความช่วยเหลือ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ แต่ไม่เกินรายละ 10,000.-บาท เอกสารประกอบ – สำเนาบัตรประจำตัว  /  …

Read More »
'