ข่าวด่วน
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

ติดต่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด 8/1 ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทร : 043-840126    043-840127 E-Mail : kalasin_tsc@yahoo.co.th ,  kalasintsc@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลข ผู้ใช้ 063-3295429 รองผู้จัดการ ชูสิน  วิชัยโย 062-5546526 รองผู้จัดการ กรชวัล  อาระลา 089-8619339 รองผู้จัดการ สุพรรณ  โนนสินชัย 063-464-0228 ฝ่ายธุรการ 081-954-2220 ฝ่ายติดตามหนี้สิน 063-464-0226 ฝ่ายรับฝากเงิน 081-954-2223 ฝ่ายควบคุมสินเชื่อและตรวจสอบ 081-768-2200 ฝ่ายทะเบียนหุ้นและคอมพิวเตอร์ 099-128-8882 ฝ่ายสวัสดิการและประชาสัมพันธ์ 081-768-9992 ฝ่ายการเงิน 081-768-9944 ฝ่ายอาคารสถานที่  093-4909995, 043-820431 …

Read More »

พันธกิจ

พันธกิจ (mission) สร้างศรัทธา  เชื่อใจและเชื่อมั่น ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย ยึดผลประโยชน์ขององค์กรมวลสมาชิก ใช้เทคโนโลยีในการบริหาร

Read More »

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (vision) สหกรณ์มั่นคง   สมาชิกมั่นใจ    บริหารโปร่งใส   ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี

Read More »

ประมวลภาพ การประชุมโครงการเสริมสร้างองค์กรแก่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด

ประมวลภาพ การประชุมโครงการเสริมสร้างองค์กรแก่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด

Read More »

กำหนดการ ประชุมสมาชิกเกษียณอายุราชการ

กำหนดการ การประชุมสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการประจำปี 2559 วันอังคาร ที่ 23  สิงหาคม  2559 ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด *********************************************** 08.00  น.                             ลงทะเบียน /  รับของที่ระลึก 09.00  น.                             พิธีเปิด และ บรรยายพิเศษ …

Read More »

โครงการกิจกรรมกาแฟยามเช้า “ชมรมเรารักกาฬสินธุ์

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ร่วมโครงการกิจกรรมกาแฟยามเช้า “ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์” ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีนายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การติดต่อประสานงาน การระดมความคิดเห็นในรูปแบบอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์

Read More »

ร่วมกิจกรรมโครงการ ” ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้น้องน้อย

นายสุรชัย บัณฑิต ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ร่วมกิจกรรมโครงการ ” ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้น้องน้อย” กับสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้สหกรณ์เกิดความภาคภูมิใจร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพรพเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และเกิดความสามัคคีในขบวนการสหกรณ์ โดย มอบอุปกรณ์กีฬา และร่วมปลูกป่า ในวันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  

Read More »

เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์  จำกัด โดยนายสุรชัย   บัณฑิต  ผู้จัดการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ บุคคลากร  เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ราชการแห่งใหม่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  และ  ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา” ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  

Read More »
'