ข่าวด่วน
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

โครงการ พัฒนากรรมการและเจ้าหน้าที่

สอ.ครูกาฬสินธุ์ จำกัด จัดโครงการ พัฒนากรรมการและเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2559 ณ ดิอังเคิลบีชรีสอร์ท (บ้านลุงมวล)  อ.บางสะพานน้อย  จ.ประจวบคีรีขันธ์

Read More »

กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ

กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเกษียณอายุราชการ                                 ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด  ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2552  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.  2558  กำหนดให้การช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือสมาชิกที่ลาออกจากราชการ  ดังต่อไปนี้.-                     1. ช่วยเหลือสำหรับผู้มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  10  ปีขึ้นไปในอัตราไม่ต่ำกว่าปีละ 500  บาท 2.  การขอรับเงินให้ยื่นเรื่องราวขอรับเงินตามแบบที่สหกรณ์กำหนดไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเกษียณ อายุราชการ 3.  เอกสารประกอบ  สำเนาบัตรประจำตัว/สำเนาทะเบียนบ้าน/คำสั่งเกษียณ

Read More »

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก   ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์  จำกัด  ว่าด้วย  ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์  พ.ศ. 2543  ได้กำหนดประเภทของทุนเป็น  5  ระดับ  ดังนี้.- 1.         ทุนระดับก่อนประถมศึกษา 2.         ทุนระดับประถมศึกษา 3.         ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 4.         ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 5.         ทุนระดับอุดมศึกษา ไม่สูงกว่าปริญญาตรี วิธีดำเนินการ…..จับฉลาก  หรือ  คัดเลือก

Read More »
'