ข่าวด่วน
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

เข้ารับการประเมินโครงการสหกรณ์สีขาว

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ได้เห็นความสำคัญ ของ ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงเข้าร่วมการประเมิน  สหกรณ์สีขาวด้วย ธรรมาภิบาล อันเป็นเป้าหมายในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเจริญ อย่างยั่งยืน กิจการสหกรณ์มีความมั่นคง สร้างความเชื่อมั่น และความศรัทธาให้เกิดขึ้นในระบบสหกรณ์สืบต่อไป โดยมี นายชาญยุทธ โคตะนนท์ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน  การประเมิน  สหกรณ์สีขาวด้วย ธรรมาภิบาล  ในฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ ประกอบไปด้วย   นางบุญหนา  บุญเรือง  ประธานกรรมการฯ  นาย สุเนตร   ทองคำ   ผู้จัดการฯ  และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ฯ  เมื่อวันที่  24  กรกฎาคม  2563  ณ  สำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์  จำกัด    

Read More »

การคืนเบี้ยแก่สมาชิก สมทบ(บุตร) จำนวน 60 ราย

การคืนเบี้ยแก่สมาชิก สมทบ(บุตร) จำนวน 60 ราย  เนื่องจากไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขกรมธรรม์   ประกันชีวิตกลุ่มภาคสมัครใจ โครงการ 2 โดยเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก 

Read More »
'